DSG

Referater

Generalforsamling Yngre Geriatere Svendborg, fredag d. 9.marts 2018

Referat

Ordstyrer: Ann-Kristine Weber
Referent: Marie Linderup Funck

Årsberetning
Ved formand Lisbeth Rygaard Jensen

Emner berøj;rt:
- Efterårsmøj;det i Køj;benhavn
- Karrieredage/specialernes dag
- Eftermiddagsmøj;der
- Plads i DSGs bestyrelse (dog uden stemmeret)
- DGO samarbejde
- Udpegning af yngre geriatere til diverse udvalg bl.a. ansættelsesudvalg og videreuddannelsesråd,
- Sociale medier
- Årets Inspirator
- Næste projekter: Efterårsmøj;det i Aarhus og møj;de arrangeret sammen med yngre hæmatologer.
- Opfordring til YG: Vi vil gerne være behjælpelig med at arrangere/sponsorere gode ideer/eftermiddagsmøj;der. Skriv til Styregruppen og vi finder ud af det!

Valg til styregruppen
Ikke på valg: Lene Holst Andersen, Lisbeth Rygaard Jensen, Ditte Beck Jepsen og Ann-Kristine Weber.
På valg: Le genopstiller ikke. Marie, Troels og Nina genopstiller alle og vælges ind.
Lene Pedersen vælges som nyt medlem.

Holdningsdiskussion
Øj;nsker vi deltagelse af medicinalinstrustrien til efterårsmøj;det? Hvordan skal de være med?
Vi diskuterer for og imod. Generelt vil medlemmerne gerne give en mindre egenbetaling hvis det kan få enderne til at nå sammen (og der måske er lidt mere forplejning). Eksempelvis 150kr –og så gratis for studerende. Industrien kan evt. være med hvis de ikke arrangerer selve programmet men er med på sidelinjen.

Evt.
Det bemærkes , at det er utilfredsstillende med så kort tid til YGs generalforsamling, da vi ikke når ret meget. Styregruppen vil (igen) presse på for at få mere tid afsat.

Helsingør 2. maj 2013

Referat YG styregruppe onsdag den 1. maj 2013:

Til stede: Marie Enemark, Annette Højmann, Anette Tanderup, Lisa Jakobsen, Anne Søby, Katarina Hörnqvist Rasmussen
Afbud: Marie Sahlberg

Konstituering af styregruppen:
- Formand og sekretær: Katarina. Formanden deltager indtil videre som YG's repræsentant til DSG's bestyrelsesmøder.
- Næstformand og suppleant for deltagelse i DSG's bestyrelsesmøder: Marie Enemark

Antal møder i styregruppen:
Enighed om fire møder årligt, hvor to af dem er i forbindelse med hhv. efterårsmødet og årsmødet. Herudover mailkorrespondance ved behov.
Overordnet mødeplan og program (endeligt program udsendes inden møderne):
- Januar
o Planlægning af årets generalforsamling
o Evaluering af efterårsmødet.

- Marts (Årsmødet)
o Samling af styregruppe og evt. konstituering

- Maj
o Planlægge efterårsmøde

- Sep/Okt (Efterårsmødet)
o Det er aftalt styregruppen mødes den 26/9-13 kl. 9.15 og sikre teknik og lign fungere.

Vedtægter i YG:
Det fastholdes, at YG har vedtægter. Der er udarbejdet udkast, som er godkendt i YG's styregruppe. Der sigtes mod vedtægter senest godkendes i YG til generalforsamlingen marts 2014.
Vedtægterne er fremlagt og fremsendt til DSG's bestyrelse, som vil arbejde på den nødvendige vedtægtsændring i DSG, YG 's vedtægter kræver.
I forbindelse med godkendelse af YG's vedtægter, vil kun de læger, som er medlemmer af DSG, kunne være medlem af YG. Information om dette, vil blive udsendt pr mail til alle YG's nuværende medlemmer. Katarina og Marie E vil efterfølgende gennemgå DSG's medlemslister (fremsendt af DSG's sekretær Hanne Pedersen), og opdatere YG's medlemsliste ud fra dette. Medicinstuderende vil forblive medlemmer.

Hvordan får vi gang i YG lokalt?
Sigter mod møde(r) i de 3 uddannelsesregioner. Alle i YG inviteres med på tværs af regionerne.
- Eftermiddags/aftenmøder af faglig og social karakter
- Et arrangement om året i hver region med mulighed for ”at købe” ekstern underviser
- Benytte undervisere i nærområdet til at undervise om geriatriske problemstillinger
- Gennemføre journalklub med deltagelse af seniorlæge
- Gennemgå logbog / uddannelsesplaner
- Danne forskningsgrupper
Ansvarlige i region Midt- og Nordjylland: Anne Søby og Marie Sahlberg
Ansvarlige i region syd: Anette Tanderup og Lisa Jakobsen
Ansvarlige i region Sjælland og Hovedstaden: Marie Enemark, Annette Højmann og Katarina H. Rasmussen

”Formøde” til efterårsmøde 26/9 kl 10-13 arrangeret af YG:
Sigter mod 3 seancer, gerne med et overordnet emne. Hver seance a' 45 minutter og 15 minutters pause.
Der er mulighed for at ”købe” undervisere til alle tre seancer samt betale for transport. Forsøger dog at finde undervisere i det område, hvor efterårsmødet afholdes. Hvis gratis undervisere rekrutteres, er der penge til køb af vin eller lign. DSG's bestyrelse har forhåndsgodkendt et budget på max. 5000 kr.
Mødeudvalg står for at bage kage. Køb af te og kaffe – evt. fra afdeling på det hospital, hvor efterårsmødet løber af stablen.
Forslag til undervisere til årets møde:
- Fald: Underviser fra Odense?
- Behandling med kompressionsstrømper: Underviser tilgængelig
- Fald og medicin – medicinmand?
- Buffer: Parkinsons
- Buffer: Osteoporose
- Buffer: AK (kadio, neurolog?)
Lisa står for kontakten til ovenstående undervisere. Videre plan pr mail mellem styregruppens medlemmer.
Katarina kontakter Susanne Stabel (formand for mødeudvalget) mhp. at få et lokale til formødet.
YG arrangerer mødet og inviterer alle yngre geriatere pr. mail. Reklame for arrangementet sendes til alle afdelinger med mulighed for at hænge en plakat i afdelingen. Undervisningen sigter mod yngre læger, men alle DSG-medlemmer er velkomne til mødet. Medicinstuderende med interesse kan også deltage.
Der skal udarbejdes evalueringsskemaer, så vi kan udvikle møderne i YG.

Folder:
Marie Enemark udarbejder folder om YG og geriatrien. Laver udkast som kan fremlægges på DGS's næste bestyrelsesmøde (juni 2013).
Folder skal udleveres til alle geriatriske afdelinger. Folder kan udlevere til KBU-, introlæger og andre yngre læger, som viser interesse for geriatrien. Folder kan også bruges til karrieredagene på universiteterne.

Budget:
Det har været et ønske fra DSG's bestyrelse side, at YG laver et budget, for at få en ide om hvor mange penge YG vil have behov for i løbet af året. Budget-forslag er sendt til DSG's bestyrelse.
Der sigtes mod at benytte gratis undervisere særligt til de lokale arrangementer, men muligheden for at kunne bruge en ekstern underviser til lægeforeningens takst ønskes hvis muligt.
YG's styregruppe er bredt geografisk repræsenteret, og der vil være en del transport i forbindelse med de to møder i henholdsvis januar og maj. Det findes hensigtsmæssigt at dække udgifterne, så økonomien ikke hindre deltagelsen til møderne. Samme praksis findes ligeledes i de øvrige grupper i DSG.

Hjemmesiden – YG's fane:
YG kan selv beslutte, hvordan YG-fanen skal se ud, og hvad den skal indeholde, men ændringerne skal gå gennem DGS's webmaster (Christian Christensen). Vi sigter mod flere underkategorier – bl.a. med tips om netop det som yngre geriatere har behov for at vide noget om. Desuden skal der lægges information ud om arrangementer i YG, DSG og andre steder, den nye folder, referater fra styregruppens møder, billeder af styregruppen og meget mere. Vi vil løbende arbejde på dette.

På styregruppens vegne,
Katarina Hörnqvist Rasmussen
Formand og Sekretær i YG


Referat fra generalforsamlingen 8. marts 2019 på medlemssiderne

Referat fra seneste bestyrelsesmøde 24. april 2019 på medlemssiderne

Rejselegat for en yngre læge, som er medlem af Dansk Selskab for Geriatri. Ansøgningsfrist d. 6. marts 2019

Opdateret NBV-fald på medlemssiderne

Diverse udvalg opdateret og tilføjet. Se den samlede oversigt her